Jmenovací bula prvního apoštolského exarchy
Mons. Ivana Ljavince


JAN PAVEL II. biskup, služebník služebníků božích, milovanému synu, Ivanu Ljavincovi,
až dosud biskupskému vikáři prešovského biskupa a
 představenému farního kostela sv. Klimenta papeže v městě Praze, ustanovenému exarchovi nové apoštolské exarchie pro věřící byzantského obřadu v České republice a zároveň vyvolenému biskupovi s titulem akalissenský, pozdrav a apoštolské požehnání.

Protože má být přidělen prvníé pastýř apoštolské exarchie pro věřící byzantského obřadu v České republice, v tentýž den založené našim ustanovením "Quo aptius consuleretur" (Aby bylo vhodněji postaráno), my pokládáme tebe, milovaný synu, za vhodného k jejímu vedení poté, co jsme předtím vyslechli našeho ctihodného bratra Angela S.R.E. kardinála Sodana, státního sekretáře, dne 18. ledna tohoto roku na audienci, kterou jsme mu udělili. Zjevně totiž jsou známy tvé vzácné vlastnosti srdce a jasné mysli a zvláště láskyplná oddanost a horlivost, kterými jsi chvályhodně až doposud sloužil těmto věřícím a zachoval jsi zajisté statečně neochvějnou věrnost církvi a tomuto Apoštolskému stolci, když jsi ve svůj čas nemálo trpěl. 

A proto nejvyšší mocí, kterou vykonáváme, tě prohlašujeme za exarchu zmíněné exarchie a zároveň jmenujeme titulárním biskupem akalissenským, s veškerými udělenými právy a závazky připojenými k takovému úřadu podle předpisu Kodexu kánonů Východních církví. Avšak dříve, než přijmeš biskupské svěcení v tomto mateřském Římě, složíš obvyklou slavnostní přísahu.

Dále nařizujeme, aby s těmito listinami bylo obeznámeno duchovenstvo a tvůj lid, a povzbuzujeme, aby tě milovali den ze dne více a s tebou nepřetržitě zůstávali spojeni. Konečně prosíme, ať je s tebou Duch Utěšitel se svými nejvybranějšími dary, kterými podpírán nechť jsi schopen naplnit přetěžkou biskupskou službu, když co nejvíce budeš prokazovat lásku, zvláštní ctnost pastýřů: natolik totiž jsme pastýři, nakolik milujeme. Milost Boží s ochranou Panny Marie a s přímluvou svatého Klimenta papeže ať je vždy s tebou a s tímto novým církevním společenstvím, nám velmi drahým.

Dáno v Římě u Svatého Petra dne patnáctého března, Léta Páně 1996, v osmnáctém roce našeho pontifikátu.