Jmenovací bula papeže Jana Pavla II.
adresovaná Ladislavu Hučkovi

JAN PAVEL II.,
biskup, služebník Božích služebníků,
 

posílá pozdrav a apoštolské požehnání svému milovanému synovi Ladislavu Hučkovi, dosavadnímu spirituálovi a pedagogovi Arcidiecézního semináře v Košicích, designovanému titulárnímu biskupovi orejskému a apoštolskému exarchovi pro věřící byzantského obřadu v České republice.

Je velmi důležité, aby všechny součásti Kristova stádce, rozptýlené po celém světě, měly své zákonné pastýře, aby věřící, kteří náleží k těmto celkům neopouštěli cestu vedoucí ke spáse.
Protože odstoupením našeho ctihodného bratra Ivana Ljavince by došlo k uprázdnění stolce Apoštolského exarchátu pro věřící byzantského obřadu v České republice, považovali jsme za rozumné postavit do čela tohoto exarchátu nového pastýře. Tento úřad chceme svěřit Tobě, milovaný synu, víme o
 Tobě, že jsi muž bezúhonný, pracovitý, vytrvalý a zvlášť horlivý v šíření víry.

Po zralé úvaze tedy využíváme svoji plnou apoštolskou moc a autoritu, a tímto listem Tě povyšujeme do úřadu exarchy výše uvedeného exarchátu. Zároveň Tě ozdobujeme titulem biskupského stolce v Oreji, udělujeme Ti pravomoci a vkládáme na Tebe povinnosti vyplývající z Tvé důstojnosti a úřadu, v souladu s normou Kodexu kánonů východních církví.

Pokud jde o Tvoji biskupskou ordinaci, vyznání víry a složení přísahy věrnosti nám a našim následovníkům na tomto apoštolském stolci, zachovej všechno, co stanoví právo, podle norem svatých kánonů.

Milovaný synu, vyprošujeme Ti u Boha, vládce pastýřů, ať Ti stále pomáhá a ať pro slávu svého jména dá, aby se šťastně naplnily všechny Tvé zbožné záměry.

V Římě u svatého Petra, 24. dubna 2003, v dvacátém pátém roce našeho pontifikátu.