Apoštolský exarcha

Mons. Ladislav Hučko, titulární biskup orejský  

Narozen: 16. 2. 1948 v Prešově (SK)
Kněžské svěcení: 30. 3. 1996
Jmenován biskupem: 24. 4. 2003 (apoštolský exarcha řeckokatolické církve)
Biskupské svěcení: 31. 5. 2003 

Ladislav Hučko se narodil 16. 2. 1948 v Prešově v rodině řeckokatolického kněze. Rodina byla po násilném zrušení řeckokatolické církve pronásledována a musela se vystěhovat z Prešova. Vrátila se tam sice v roce 1955, ale až do roku 1963 otec musel pracovat mimo Prešov a k rodině jenom docházel na neděli. Když ho v roce 1966 nevzali na Teologickou fakultu v Bratislavě, prý pro nedostatek místa, začal studia experimentální fyziky na Přírodovědecké fakultě UPJŠ v Košicích, která s vyznamenáním zakončil v roce 1971.

V roce 1972 vykonal rigorózní zkoušku a obhájil rigorózní práci z oblasti fyziky tuhých těles (RNDr.). Pro svoje náboženské postoje nemohl však zůstat na Přírodovědecké fakultě, a musel si hledat jiné zaměstnání. V letech 1973-1989 žil v Bratislavě, kde se věnoval výzkumné práci v oblasti těžby ropy a plynu. V roku 1987 získal na Vysoké škole báňské v Ostravě titul kandidáta geologických věd (CSc.). Byl aktivně činný v neformálních náboženských skupinách.

Několik měsíců po pádu totality působil jako redaktor v Katolíckych novinách. V letech 1990-1991 pracoval jako výkonný sekretář Konference biskupů Slovenska. Po roce 1989 se pro něho otevřely možnosti systematického studia teologie. V roce 1992 byl poslán do Říma na teologická studia na Papežské Lateránské univerzitě, která roku 2000 ukončil doktorátem. Tématem jeho práce byly kosmologické ideje ruských náboženských myslitelů 19. a 20. století.

Kněžské svěcení přijal 30. 3. 1996 z rukou Mons. Slavomira Miklovše, biskupa Křiževacké eparchie v Chorvatsku. Po svém návratu z Říma v roce 2000 začal vyučovat dogmatickou teologii na Teologickém institutu v Košicích a současně vykonávat duchovní službu v Geriatrickém centru sv. Lukáše v Košicích. Je zakládajícím členem a šéfredaktorem teologického časopisu Verba Theologica, který společně vydávají teologické instituty v Košicích a na Spišské Kapitule. Rok působil také jako spirituál v Kněžském semináři sv. Karla Boromejského v Košicích. 

Svatý otec Jan Pavel II ho 24. 4. 2003 jmenoval apoštolským exarchou pro katolíky byzantského obřadu v České republice a současně titulárním biskupem orejským. Biskupské svěcení přijal 31. 5. 2003 v Praze.

V roce 2004 se na Teologické fakultě v Košicích habilitoval na docenta v oblasti dogmatické teologie. V období 2005–2011 byl generálním sekretářem České biskupské konference. Předsedal též Komisi pro nauku víry ČBK a Komisi pro katolickou výchovu ČBK.

Výběr z knih otce biskupa Ladislava Hučka:
V češtině: Současná vědecká kosmologie a zjevení (Epistemologické problémy a cesty souběhu) 1996, Řím, Licenční práce, PUL, 117 s.
Protiklad a jeho smiřování, Refugium, 2016, 279 s.
Když rozum podporuje víru (Kosmologické perspektivy některých ruských křesťanských myslitelů 19. a 20. století), Pavel Mervart, 2017, 253 s.
Současné výzvy, 2019, vlastní náklad, 165 s.
Otázky víry (3. vydání) 2020, 104 stran

Ve slovenštině: Život je vzťah, Nové mesto, 1996, 2003, 167 s.
Medzi vierou a rozumom, (habilitačná práca na Univerzite Komenského v Košiciach v roku 2002), 2016, vlastný náklad, 207 s.
Hľadanie súvislostí, (Úvahy a myšlienky), Karmelitánske nakladateľstvo, Bratislava, 2009, 222 s.
Pravda je večná, vlastný náklad 2017, 146 s.
Chápanie pojmu tradícia a východná sviatostná prax, (teologická reflexia nad katolíckou a pravoslávnou praxou vo svetle Svätého písma a prvotnej cirkevnej praxe) vlastný náklad, 2020, 153 s.

V italštině: Cosmologia scientifica contemporanea e rivelazione, Disertazione per la licenza, 1996
Antinomia e Mediazione, (Indagine sulla prospettiva cosmologica di alcuni pesatori russi), Roma 2000, 301 s.
La santa comunione dei bambini, 2020, 167 s. 


Osobní setkání s papežem Františkem při návštěvě českých a moravských biskupů Ad limina apostolorum 2021