Pastýřský list – Pascha 2023

08.05.2023

Christos voskrese!

Drazí bratři a sestry v Kristu!

Vtělení Božího Syna, který pro nás přišel na tento svět, získal si učedníky, trpěl, byl ukřižován, pochován, ale třetího dne vstal z mrtvých, je jedinečná dějinná skutečnost, nad kterou můžeme znovu a znovu rozjímat a hlouběji uvažovat, a nikdy toto tajemství, tuto skutečnost nevyčerpáme, nevystihneme celý její obsah a dosah na dějiny lidstva.

Nemůžeme ani po dvou tisících letech říct: už jsme toho udělali dost, už jsme vše pochopili, nic nového se už nemůžeme dovědět či pochopit.

A je to v pořádku, protože tato realita je nevyčerpatelné tajemství, které se před námi otevírá, aby ukazovalo další nové a nové tajemství, které nikdy nedojde do konce.

Na jedné straně, tato nedostupnost je zapříčiněná i lidským hříchem, či lidskou zlobou a nenávistí, jako se to v dějinách projevovalo a v současnosti se to ukazuje na jednostranné válce proti Ukrajině, při bezdůvodném napadení jednoho státu druhým, což se zakládá na lidské slabosti a vychází z nelásky a strachu a, na druhé straně, se tu na mnoha faktech ukazuje i nekonečná Boží láska, trpělivost, odpuš­tění a milosrdenství, kterými jsme doslova zaplavení, až si to nedokážeme v sou­časnosti ani plně uvědomit. Prosme Pána, abychom to poznali a prostřednictvím skutků lásky, přijímáním každodenního kříže, stále do toho hlouběji a hlouběji pronikali a podle toho i upravovali svůj život.

Je to úkol na celý jeden lidský život, a ve skutečnosti je to jediný pravý úkol, pro jehož splnění přišel Boží Syn na svět, aby nám to umožnil, aby nás zachránil, aby zachránil lidské pokolení.

On přišel pro všechny, ale ne všichni ho přijali. Někteří – i v dnešním století – ho odmítli a stále odmítají, ale na druhé straně, mnozí ho přijali. Modleme se za jedny i za druhé; za ty, kteří ho nepřijali, aby ho přijali, a ti, kteří ho přijali, aby stále víc prohlubovali svou víru.

Nežijeme v lehkých a průzračných dobách, kdy je vše všem jasné, kdy je jasné, které zlo je zlem a které dobro je dobrem. Poznávacím znamením je vždycky lás­ka, rozlišování skutečné bratrské lásky projevující se v ochotné službě a radostné oběti. Co není dobrem, to je už zlo, nebo se nachází na hranici se zlem.

Většina našich věřících pochází z Ukrajiny a mnozí prožívají krušné chvíle, když mají starost o své blízké, o svá zničená města, o život mnoha známých lidí. Všechno ať vloží s velkou upřímností do Božích rukou a řeknou: "Bože můj, za­chraň mé drahé, ale staň se tvá vůle, ne moje. Z tvých rukou chci přijmout vše, dobré i zlé…, protože vím, že ty jsi Láska a je v tvé moci proměnit i zlé na dobré, i nepříznivé na příznivé, negativní na pozitivní…"

Pane Ježíši Kriste, ať i letošní Pascha a naše rozjímání nad Tvým ukřižováním, smrtí a vzkříšením v nás způsobí radikální obrat naší duše k Tobě, prohloubí náš vztah s Tebou, a už nás navždycky nic od Tebe neodloučí.

S přáním všeho dobrého, mnoha sil a milostí od Pána žehná

Vladyka Ladislav Hučko,apoštolský exarcha

Christos voskrese!