ЗВЕРНЕННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА З ПРИВОДУ ПОЧАТКУ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

26.02.2022

Prohlášení Jeho Blaženosti Svjatoslava, vrchního arcibiskupa Ukrajinské řeckokatolické církve, k začátku války na Ukrajině

Улюблений Богом бережений
Український народе!

Знову наша Батьківщина в небезпеці!

Віроломний ворог, незважаючи на власні зобов'язання та запевнення, ламаючи основні норми міжнародного права, як несправедливий агресор ступив на українську землю, несучи зі собою смерть і розруху.

Наша Україна, яку світ справедливо назвав «кривавими землями», яка стільки разів була скроплена кров'ю мучеників і борців за свободу і незалежність свого народу, кличе нас сьогодні стати на її захист, - на захист своєї гідності перед Богом і людством, свого права на існування та права на вибір свого майбуття.

Це наше природне право і святий обов'язок боронити свою землю і свій народ, свою державу і все, що є для нас найрідніше: родину, мову і культуру, історію і духовний світ! Ми є мирним народом, який християнською любов'ю любить дітей усіх народів, незважаючи на походження чи переконання, національну чи релігійну приналежність. Ми не зазіхаємо на чуже і не погрожуємо нікому, але і свого нікому не маємо права віддати! У цей історичний момент голос нашого сумління кличе нас усіх як один стати на захист вільної, соборної і незалежної Української Держави!

Істрія минулого століття вчить нас, що всі ті, хто починав світові війни, їх програвали, а ідолопоклонники війни приносили лише знищення і занепад власним державам і народам. Ми віримо, що в цю історичну хвилину Господь Бог є з нами! Він, у руках якого лежить доля всього світу і кожної людини зокрема, є завжди на боці жертви несправедливої агресії, стражденних і поневолених. Це Він, який об'являє своє святе Ім'я в історії кожного народу, вловлює і скидає додолу могутніх світу цього їхньою гординею, завойовників - ілюзією їхньої всемогутності, гордих і зухвалих - їхньою самопевністю. Це Він дарує перемогу над злом і смертю. Перемога України буде перемогою Божої сили над ницістю і зухвальством людини! Так було, є і буде!

Наша свята Церква-мучениця завжди була, є і буде зі своїм народом! Цю Церкву, що вже пережила смерть і воскресінння, як Тіло воскреслого Христа, над яким смерть не має жодної сили, дарував Господь своєму людові в хрещальних водах Дніпра. Відтоді історія нашого народу і його Церкви, історія їх визвольних змагань, історія втілення Божого Слова і вияву Його Духа істини в нашій культурі переплелися навіки. І в цей драматичний момент наша Церква, як мати і учителька, є і буде зі своїми дітьми, буде їх боронити і їм служити в ім'я Боже! У Бозі наша надія і від Нього буде наша перемога!

Сьогодні ми урочисто проголошуємо: «Душу й тіло ми положим за нашу свободу!». Єдиним серцем і устами молимося: «Боже, великий, єдиний, нам Україну храни!».

Святі праведники, мученики та ісповідники української землі, моліться і заступайтеся за нас перед Богом!

Благословення Господнє на вас!

† СВЯТОСЛАВ

Дано в Києві,
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
24 лютого 2022 року Божого

Zdroj: ugcc.ua


Milovaný Bohem ochraňovaný
ukrajinský národe!

Naše vlast je opět v nebezpečí!

Zrádný nepřítel, navzdory svým vlastním závazkům a ujištěním, porušujíc základní normy mezinárodního práva, jako nespravedlivý agresor vstoupil na půdu Ukrajiny a přinesl s sebou smrt a zkázu.

Naše Ukrajina, kterou svět právem nazval „krvavou zemí“, která byla tolikrát zkropena krví mučedníků a bojovníků za svobodu a nezávislost svého národa, nás dnes volá, abychom se postavili na její obranu - na obranu své důstojnost před Bohem a lidmi, svého práva na existenci a práva volby své budoucnosti.

Je naším přirozeným právem a svatou povinností bránit svoji zemi a svůj národ, náš stát a vše, co je nám nejdražší: rodinu, jazyk a kulturu, historii a duchovní svět! Jsme mírumilovný národ, který křesťanskou láskou miluje děti všech národů, bez ohledu na původ nebo přesvědčení, národnost nebo náboženství. Nezasahujeme do práv druhých a nikoho neohrožujeme, ale ani nevnucujeme nic svého! V této historické chvíli jednomyslně hlas našeho svědomí vyzývá všechny, abychom se postavili na obranu svobodného, jednotného a nezávislého Ukrajinského státu!

Dějiny minulého století nás poučuji, že všichni, kdo rozpoutali světové války je prohrávali a modloslužebníci války přinášeli svým vlastním státům a národům jen zkázu a úpadek. Věříme, že v tento historický okamžik Bůh je s námi! Ten, v jehož rukou je úděl celého světa a každého člověka zvlášť, je vždy na straně obětí nespravedlivé agrese, trpících a zotročených. Je to On, kdo zjevuje svoje svaté Jméno v dějinách každého národa, svrhává a sesazuje dolů mocné tohoto světa - jejich pýchou, dobyvatele - iluzí jejich všemohoucnosti, naduté a drzé - jejich sebevědomím. Je to On, kdo dává vítězství nad zlem a smrtí. Vítězství Ukrajiny bude vítězstvím Boží moci nad nízkostí a podlostí člověka! Tak to bylo, je a bude!

Naše svatá Církev-mučednice vždy byla, je a bude se svým národem! Tuto Církev, která již přežila smrt a vzkříšení, jako tajemné Tělo zmrtvýchvstalého Krista, nad nímž smrt nemá žádnou moc, dal Pán svému lidu v křestních vodách Dněpru. Od té doby se dějiny našeho národa a jeho Církve, dějiny jejich osvobozeneckých zápasů, dějiny vtělení Božího Slova a projevení Jeho Ducha pravdy v naší kultuře propojily navždy. A v tento dramatický moment naše Církev jako matka a učitelka je a bude se svými dětmi, bude je chránit a sloužit jim v Božím jménu! V Bohu je naše naděje a od Něho pochází naše vítězství!

Dnes slavnostně prohlašujeme: „Duši a tělo obětujeme za naši svobodu!“ Jedním srdcem a ústy se modlíme: „Bože, veliký, jediný, chraň nám Ukrajinu!“.

Svatí spravedliví, mučedníci a vyznavači ukrajinské země, modlete se a přimlouvejte se za nás u Boha!

Požehnání Páně ať sestoupí na vás!

† SVJATOSLAV

Dáno v Kyjevě,
v patriarchální katedrále Vzkříšení Kristova,
24. února 2022 léta Páně