Aktualizováno: Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily

19.09.2021

Přinášíme fotografie z oslav 1100. výročí smrti sv. Ludmily, které začaly ve čtvrtek 16. září v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě a vyvrcholily v sobotu 18. září národní svatoludmilskou poutí na Tetíně. Slavnostní mši svatou celebroval český rodák a papežský legát, vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn. Za Apoštolský exarchát se oslav zúčastnili o. generální vikář Vasyl Slivocký a o. soudní vikář Mons. Milan Hanuš. Ukrajinskou řeckokatolickou církev reprezentoval kuriální biskup Stepan Sus, titulární biskup zygrisský.


S velkým zájmem se setkalo sobotní kázání papežského legáta kardinála Christopha Schönborna na svatoludmilských oslavách v Tetíně. Přinášíme proto jeho plné znění a přikládáme text buly, jíž papež František jmenuje vídeňského arcibiskupa Christopha kardinála Schönborna svým mimořádným vyslancem na svatoludmilských oslavách. (Zdroj: apha.cz)

https://www.apha.cz/novinky/kazani-kardinala-schonborna-v-tetine/


V rámci svatoludmilských oslav zazněl v kostele sv. Ludmily na Tetíně také akatist ke cti mučednice, který zazpíval o. Igor Bibko.


Ikona "Sv. Ludmila - Matka věřících české země" byla vytvořena k jubileu 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily, první české světice, aby v Roce sv. Ludmily putovala farnostmi v České republice. Věřme, že přímluva svaté Ludmily, která stála na počátku křesťanské víry v naší zemi, dokáže vyprosit našemu národu svornost, jednotu, návrat k Bohu a vítězství dobra a spravedlnosti. Ikona svaté Ludmily byla požehnána na Levém Hradci a v bazilice sv. Jiří, aby se z těchto míst "rozběhla" po celé vlasti s poselstvím víry a modlitby.


Naše svatá kněžno Ludmilo,
tys odmítla temnotu pohanské modloslužby,
když jsi poznala světlo Kristova evangelia.

Poučena svatým učitelem Slovanů
ses rozhodla upevnit víru Kristovu
ve své zemi a v srdcích svého lidu.

Když se proti tvé snaze pozvedlo nepřátelství,
ty ses nezalekla,
ale do posledního dechu jsi pevně hájila svaté Boží poznání.

Proto se klaníme tvé statečnosti,
oslavujeme tvou věrnost
a v zkroušenosti našich duší voláme:

vyprošuj našemu národu
svornost, jednotu, návrat k Bohu
a vítězství dobra a spravedlnosti.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(z akatistu ke sv. Ludmile)


Program oslav 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily začíná ve čtvrtek 16. září bohoslužbou v bazilice sv. Jiří na Pražském Hradě ke cti světice. Další dny pak bude následovat řada akcí, z nichž nejvýznamnější je národní svatoludmilská pouť na Tetín.

Přehled všech akcí najdete zde:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210908aktualizovany-program-svatoludmilskych-oslav