Biskup-apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko slaví 20. výročí biskupského svěcení

31.05.2023

Dnes si připomínáme 20 let od biskupského svěcení Mons. Ladislava Hučka. Svatý otec Jan Pavel II ho 24. 4. 2003 jmenoval apoštolským exarchou pro katolíky byzantského obřadu v České republice a současně titulárním biskupem orejským. Biskupské svěcení přijal 31. 5. 2003 v Praze. Děkujeme mu za jeho službu církvi.

Životopis Mons. Ladislav Hučka:

Ladislav Hučko se narodil 16. 2. 1948 v Prešově v rodině řeckokatolického kněze. Rodina byla po násilném zrušení řeckokatolické církve pronásledována a musela se vystěhovat z Prešova. Vrátila se tam sice v roce 1955, ale až do roku 1963 otec musel pracovat mimo Prešov a k rodině jenom docházel na neděli. Když ho v roce 1966 nevzali na Teologickou fakultu v Bratislavě, prý pro nedostatek místa, začal studia experimentální fyziky na Přírodovědecké fakultě UPJŠ v Košicích, která s vyznamenáním zakončil v roce 1971.

V roce 1972 vykonal rigorózní zkoušku a obhájil rigorózní práci z oblasti fyziky tuhých těles (RNDr.). Pro svoje náboženské postoje nemohl však zůstat na Přírodovědecké fakultě, a musel si hledat jiné zaměstnání. V letech 1973-1989 žil v Bratislavě, kde se věnoval výzkumné práci v oblasti těžby ropy a plynu. V roku 1987 získal na Vysoké škole báňské v Ostravě titul kandidáta geologických věd (CSc.). Byl aktivně činný v neformálních náboženských skupinách.

Několik měsíců po pádu totality působil jako redaktor v Katolíckych novinách. V letech 1990-1991 pracoval jako výkonný sekretář Konference biskupů Slovenska. Po roce 1989 se pro něho otevřely možnosti systematického studia teologie. V roce 1992 byl poslán do Říma na teologická studia na Papežské Lateránské univerzitě, která roku 2000 ukončil doktorátem. Tématem jeho práce byly kosmologické ideje ruských náboženských myslitelů 19. a 20. století.

Kněžské svěcení přijal 30. 3. 1996 z rukou Mons. Slavomira Miklovše, biskupa Křiževacké eparchie v Chorvatsku. Po svém návratu z Říma v roce 2000 začal vyučovat dogmatickou teologii na Teologickém institutu v Košicích a současně vykonávat duchovní službu v Geriatrickém centru sv. Lukáše v Košicích. Je zakládajícím členem a šéfredaktorem teologického časopisu Verba Theologica, který společně vydávají teologické instituty v Košicích a na Spišské Kapitule. Rok působil také jako spirituál v Kněžském semináři sv. Karla Boromejského v Košicích.

Svatý otec Jan Pavel II ho 24. 4. 2003 jmenoval apoštolským exarchou pro katolíky byzantského obřadu v České republice a současně titulárním biskupem orejským. Biskupské svěcení přijal 31. 5. 2003 v Praze.

V roce 2004 se na Teologické fakultě v Košicích habilitoval na docenta v oblasti dogmatické teologie. V období 2005–2011 byl generálním sekretářem České biskupské konference. Předsedal též Komisi pro nauku víry ČBK a Komisi pro katolickou výchovu ČBK.

Výběr z knih otce biskupa Ladislava Hučka:

V češtině: Současná vědecká kosmologie a zjevení (Epistemologické problémy a cesty souběhu) 1996, Řím, Licenční práce, PUL, 117 s.

Protiklad a jeho smiřování, Refugium, 2016, 279 s.

Když rozum podporuje víru (Kosmologické perspektivy některých ruských křesťanských myslitelů 19. a 20. století), Pavel Mervart, 2017, 253 s.

Současné výzvy, 2019, vlastní náklad, 165 s.

Otázky víry (3. vydání) 2020, 104 stran

Ve slovenštině: Život je vzťah, Nové mesto, 1996, 2003, 167 s.

Medzi vierou a rozumom, (habilitačná práca na Univerzite Komenského v Košiciach v roku 2002), 2016, vlastný náklad, 207 s.

Hľadanie súvislostí, (Úvahy a myšlienky), Karmelitánske nakladateľstvo, Bratislava, 2009, 222 s.

Pravda je večná, vlastný náklad 2017, 146 s.

Chápanie pojmu tradícia a východná sviatostná prax, (teologická reflexia nad katolíckou a pravoslávnou praxou vo svetle Svätého písma a prvotnej cirkevnej praxe) vlastný náklad, 2020, 153 s.

V italštině: Cosmologia scientifica contemporanea e rivelazione, Disertazione per la licenza, 1996

Antinomia e Mediazione, (Indagine sulla prospettiva cosmologica di alcuni pesatori russi), Roma 2000, 301 s.

La santa comunione dei bambini, 2020, 167 s.