Jmenovací bula Mons. Jána Eugena Kočiše


JAN PAVEL II., biskup, služebník služebníků Božích, milovanému synovi Janu Kočišovi, generálnímu vikáři apoštolského exarchátu pro katolíky byzantského obřadu, žijící v České republice, jmenovanému titulárnímu biskupovi abrittskému (Abrittum = Dobrič v Bulharsku), pozdrav a apoštolské požehnání.

Od té doby, co z Boží prozřetelnosti byl šťastně ustanoven apoštolský exarchát pro katolíky byzantského obřadu žijící v České republice, ty sám, milovaný synu, působíš chvályhodně v této obci ve funkci generálního vikáře. Aby však ti byla mezi církevními pastýři v této oblasti dodána větší důstojnost a autorita, sám biskup tohoto exarchátu, ctihodný bratr Ladislav Hučko nás s důvěrou požádal, abys byl právoplatně povýšen do úřadu biskupa, což jsme se rozhodli učinit, protože jsme jeho prosbu shledali jako náležitou.

Rádi ti udělujeme titul biskupa v Abrittu (Dobrič) jakož i všechna práva a privilegia, která jsou s biskupskou hodností a s tímto jmenováním v církvi spojena podle kanonických předpisů východních církví.

Se svou osvědčenou pečlivostí se věnuj s ještě větší autoritou péči o věčnou spásu věřících a o prospěch celého tohoto apoštolského exarchátu, kde sis již získal zásluhy, a my věříme, že s Boží pomocí je nadále ještě více a mnohonásobně rozmnožíš.

Dáno v Římě u sv. Petra, dne 16. dubna L. P. 2004, ve dvacátém šestém roce našeho pontifikátu.