Publikační činnost Apoštolského exarchátu

Zpravodaj Exarchát je informativně-formační dvouměsíčník, který mimo formativních článků a aktuálních informací z událostí života Apoštolského exarchátu publikuje také unikátní komentované překlady dokumentů zakládajících jednotu Katolické církve, prezentuje jednotlivé aspekty řecko-slovanské bohoslužby a snaží se vytvářet a prohlubovat inspirující kontakt západní a východní teologie.

Řeckokatolická ročenka – kalendář vychází jednou do roka. Mimo kalendária v novém (gregoriánském) a starém (juliánském) stylu, přehledu událostí uplynulého roku a seznamu bohoslužeb slavených na území AE přináší články týkající se dějin a současnosti Řeckokatolické církve, její spirituality a liturgie. 

Dosud vyšlo

Za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky vydal Apoštolský exarchát v roce 2005 sborník ze sympozia konaného v Praze-Emauzích, dne 12. října 2005, pod názvem Duchovní a kulturně společenská podpora integrace národnostních menšin. ISBN 80-239-6410-0.

V roce 2006 Apoštolský exarchát vydal sborník 10 let Apoštolského exarchátu. Publikace obsahuje např. články: Deset let Apoštolského exarchátu v ČR, Příslušnost katolíka do církve sui iuris, Český překlad liturgie svatého Jana Zlatoústého, Malý trebnik a iniciační svátosti v Pražském exarchátě, Historické základy byzantského obřadu v Čechách a na Moravě. ISBN 80-239-8531-0. ROZEBRÁNO!

V roce 2008 Apoštolský exarchát pro potřeby Institutu sv. Kosmy a Damiána vydal pod názvem Stručné dějiny byzantské liturgie český překlad publikace The Byzantine Rite. A Short History od předního znalce východní liturgie P. Roberta Tafta, SJ. Práci přeložil o. Tomáš Mrňávek s přihlédnutím k italskému překladu. Je určena ad usum privatum pro studenty a zájemce o liturgiku. ISBN 978-80-254-3126-9.

Libor Botek - Jiří Dvořáček - Milan Hanuš: Manželské právo v přehledu pro pastorační potřeby Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v České republice. Zřízením Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v ČR vznikla naléhavější potřeba, aby se kněží lépe a více seznamovali s východním kanonickým právem obsaženým v CCEO vydaným v roce 1990 a byli schopni na základě svých znalostí správně aplikovat jeho předpisy. A je to právě oblast manželského práva, která vždy patřila k nejobsáhlejším, nejsložitějším a také nejfrekventovanějším oborům kanonického práva. Příručka vyplňuje citelnou mezeru v této oblasti a má sloužit jako praktický a přehledný manuál všem, kteří jakýmkoli způsobem přicházejí do kontaktu s touto problematikou. ISBN 978-80-254-3078-1. ROZEBRÁNO!

Význam cyrilometodějství pro integraci slovanských národů do evropských struktur. Sborník obsahuje čtyři příspěvky, které ukazují stále živý odkaz cyrilometodějství i pro dnešní dobu, kdy je otázka integrace slovanských národů, zejména východních, do evropských struktur zvlášť naléhavá. Příspěvky se zaměřují na některá spíše opomíjená témata víceméně související s cyrilometodějskou misií. Karel Sládek: Misie Cyrila a Metoděje v religionisticko-spirituálním významu; Ladislav Hučko: Pokračovatelia a dediči cyrilo-metodskej tradície; Tomáš Mrňávek: Sinajské slovanské euchologium - Vznik, autorství a struktura; Jan Klobušický: Několik poznámek k původu cyrilice. ISBN 978-80254-6363-5. 

Sbírka platných právních norem Apoštolského exarchátu Řeckokatolické Církve v ČR (1996 - 2011). V publikaci nalezneme texty a dokumenty, které tvoří sbírku už zveřejněných textů. Tyto normy vycházejí vždy aktuálně v úředním oběžníku, tedy ve Věstníku AE. Od roku 1996 byla publikována řada právních norem a už zdaleka ne všichni duchovní v současnosti působící v AE je mají k dispozici. I tento fakt si vyžádal potřebu vydat přehlednou sbírku od roku 1996 až do roku 2011, tj. do doby vydání. Sbírka dokumentů, partikulárních předpisů a zákonů je aplikací Magisteria Církve, která reaguje na aktuální potřeby a problémy. Je určená především kněžím, jako pomůcka a vodítko, ale zároveň i závazné pravidlo pro jejich každodenní práci a jistě pro všechny zájemce o život Řeckokatolické církve v ČR se může stát cenným zdrojem informací.

Tomáše Mrňávek: Vývoj a struktura liturgie sv. Jana Zlatoústého. V Čechách dosud scházela publikace o svaté liturgii (mši svaté) konstantinopolské tradice, která by čtenáře uvedla do liturgické problematiky a seznámila jej se všemi podstatnými fázemi byzantského bohoslužebného procesu. Kniha Tomáše Mrňávka Vývoj a struktura liturgie sv. Jana Zlatoústého tuto mezeru výrazně zaplňuje.
Tomáš Mrňávek, kancléř Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v České republice a bývalý absolvent Papežského východního institutu v Římě, postupuje v knize systematicky a se snahou objasnit vše velmi názorně pro věřící i laiky. Nejprve čtenáře seznamuje s byzantským kostelem a jeho funkčním vybavením. Podrobně jsou popsány liturgická roucha i specifické předměty a nádoby používané při byzantské liturgii. Text instruktivně doplňují kresby a fotografie.
Značnou pozornost pak autor věnuje původu a autenticitě liturgie sv. Jana Zlatoústého a dále pramenům této liturgie. Stěžejní závěrečná část detailně popisuje sám průběh liturgie.
Pro čtenáře, který se chce něco dozvědět o byzantské tradici týkající se bohoslužeb, jde o velmi přístupně, zajímavě a didakticky připravenou publikaci. Doplňuje nedávno česky vydanou knihu Roberta F. Tafta Stručné dějiny byzantské liturgie (Refugium, Olomouc 2011), kterou právě Tomáš Mrňávek přeložil do češtiny.

Jiří Dvořáček: Východní kanonické právo. Publikace stručně uvádí do historie východního práva a klade za cíl též seznámit s typologií východních katolických církví, uvést základní informace o těch nejvýznamnějších a podat přehled i největších nekatolických východních církví. Podrobněji vykládá pojetí východních katolických církví jako církví sui iuris. V textu je kladen důraz na vztah obou kodexů katolické církve, zvláště na závaznost určitých ustanovení východního kodexu pro latinskou církev. Ve výkladu o právní úpravě svátostného a trestního práva byl text koncipován jako srovnání s úpravou podle CIC/1983, stejně jako při stručném představení základních institutů východního řeholního práva i odlišného pojetí partikulárního práva. Ke kapitole věnované východnímu manželskému právu byl pro úplnost připojen exkurs do rozvodového práva ortodoxních církví s uvedením jednotlivých rozvodových důvodů.

Uvedené publikace lze objednat na adrese: Apoštolský exarchát, Haštalské nám. 4, Praha 1, PSČ 110 00, nebo na emailové adrese: exarchat@exarchat.cz. S distribucí dále vypomáhají řeckokatoličtí duchovní správci, síť prodejen Karmelitánského nakladatelství a v Praze i prodejny Galerie Oliva, Paulínky a Pro Ecclesia Catolica.