Biskupský znak

Osobním znakem Ladislava Hučka je čtvrcený štít:

V prvním a čtvrtém poli je znak apoštolského exarchátu. První pole je zlaté a je na něm šedohnědý řeckokatolický kříž vyrůstající z kotvy (symbolizuje mučednickou smrt sv. Klimenta, patrona naší katedrály, s jehož kultem jsou úzce spojeny prvopočátky křestanství), po stranách provázený červenými literami K a M (připomínají počátky křestanství v slovanském prostoru, cyrilometodějskou misi).

Čtvrté pole je modré. Je na něm šedohnědá skála, na které stojí stříbrný Beránek se zlatou, červeným křížem ozdobenou, svatozáří a zpod jeho přední pravé pozdvižené nohy vytéká stříbrný pramen. (To znázorňuje výjev ze života sv. Klimenta - zázračné objevení pramene ve vyhnanství na Krymu zobrazené na fresce nad hlavním oltářem v katedrále sv. Klimenta, která byla vytvořena r. 1715 malířem Janem Hiebelem.)

Druhé a třetí pole je červené. V nich se nachází zlatý latinský heroldský kříž, z jehož příčného břevna září dolů zlaté paprsky. Zprava nahoře nad ním je zlaté slunce a vlevo nahoře stříbrný měsíc. Zlaté paprsky pod křížem symbolizují osobní biskupské heslo: "Já jsem světlo světa" (Jn 8,12). To světlo září z kříže, kde se dokonalo a ve vrcholné míře ukázalo Ježíšovo poslání být světlem světa. Stříbrný měsíc symbolizuje "ženu oděnou sluncem", Pannu Marii, která jako měsíc není zdrojem světla, ale v největší míře odráží Boží světlo symbolizované zlatým sluncem.